Algemene Voorwaarden Bonafide Glazenwasserij
1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en diensten van Bonafide Glazenwasserij, gevestigd aan de Nijverheidstraat 11, 3144 CL te Maassluis.
2. Offertes en Overeenkomsten 2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen door Bonafide Glazenwasserij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat Bonafide Glazenwasserij de opdracht schriftelijk of mondeling heeft bevestigd, dan wel nadat Bonafide Glazenwasserij met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.
3. Uitvoering van de Werkzaamheden 3.1 Bonafide Glazenwasserij zal de werkzaamheden naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren. 3.2 De klant dient ervoor te zorgen dat Bonafide Glazenwasserij tijdig toegang krijgt tot de te reinigen glasoppervlakken. 3.3 Bonafide Glazenwasserij is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onvoldoende toegang tot de te reinigen glasoppervlakken.
4. Betaling 4.1 De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 4.2 Bij niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim en is Bonafide Glazenwasserij gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.
5. Aansprakelijkheid 5.1 Bonafide Glazenwasserij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de gereinigde glasoppervlakken. 5.2 Bonafide Glazenwasserij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door gebreken in de te reinigen glasoppervlakken. 5.3 Bonafide Glazenwasserij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waaronder begrepen extreme weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden.
6. Klachten 6.1 Eventuele klachten dienen binnen 48 uur na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk aan Bonafide Glazenwasserij te worden gemeld. 6.2 Bonafide Glazenwasserij zal zich inspannen om klachten zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen.
7. Intellectuele Eigendom 7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Bonafide Glazenwasserij verstrekte offertes, rapporten, adviezen en andere documenten berusten uitsluitend bij Bonafide Glazenwasserij.

Privacyverklaring Bonafide Glazenwasserij
1 mei 2023
Uw privacy is voor Bonafide Glazenwasserij van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van Bonafide Glazenwasserij allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Bonafide Glazenwasserij.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
• per e-mail
• via social media
• per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke uiting staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze website of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Bonafide Glazenwasserij
Nijverheidstraat 11
3144 CL Maassluis
E info@bonafideglazenwasserij.nl
T 010 322 0238